Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko- ASYSTENT RODZINY

Nabór na stanowisko- ASYSTENT RODZINY

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIONCE

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji:

ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie)

 

I. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) posiada stan zdrowia pozwalający jej na wykonywanie zlecenia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

prawo jazdy kat. B.

dysponowanie samochodem.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w

konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9austawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną

7.00 a 20.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 7.00 a 21.00.

Asystent rodziny będzie świadczyć usługę zgodnie z comiesięcznym szczegółowym harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

Harmonogram usługi może być na bieżąco aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Asystent rodzinny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy.

 

IV. Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zawartej umowie oraz harmonogramie usługi.

 

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

d) kserokopia dowodu osobistego,

e) oświadczenie o niekaralności,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

h) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

 

VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce ul. Lubartowska 1 pok. nr 15, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 12.00

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce (decyduje data wpływu do Ośrodka)

Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji zadania w ramach umowy zlecenie: styczeń 2017 – grudzień 2017r.

Kierownik OPS – Ewa Mazurkiewicz

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego