Get Adobe Flash player

Zakończenie projektu

Informacja dotycząca zrealizowanych zadań w ramach projektu pt.
„Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kamionka” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce informuje, iż w miesiącu grudniu 2012 roku 14 Beneficjentów Ostatecznych zakończyło udział w ostatniej formie wsparcia w ramach projektu – otrzymali zasiłki celowe i pomoc w naturze. Beneficjentami projektu były osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo  oraz rolnicy. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz wsparcie finansowe. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Operator koparko-ładowarki

 

W dniu 15.11.2012 r. zakończony został kurs „Operator koparko – ładowarki” w którym udział wzięło 2 uczestników Projektu. Szkolenie obejmowało 176 godzin edukacyjnych, całość zakończyła się egzaminem, uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Kierowca wózków jezdniowych

W dniu 09.11.2012 r. zakończony został kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (w tym wózki boczne wysokiego składowania) z wymianą butli gazowych zasilających wózki” w którym udział wzięło 2 uczestników Projektu. Szkolenie obejmowało 67 godzin edukacyjnych, całość zakończyła się egzaminem, uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Prawo jazdy kat. B

W dniu 09.11.2012 r. zakończony został kurs „Prawo jazdy kat. B” w którym udział wzięło 8 uczestniczek Projektu. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym, uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B oraz opłacony został egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Szkolenie "Obsługa kasy fiskalnej"

W dniu 31.10.2012 r. zakończone zostało szkolenie „Obsługa kasy fiskalnej oraz podstawy obsługi komputera” w którym udział wzięło 2 uczestników Projektu. Szkolenie obejmowało 104 godziny edukacyjne, całość zakończyła się egzaminem, uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

11.10 wyjazd do teatru

W dniu 11.10.2012 r. został zorganizowany wyjazd integracyjno-kulturalny do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie na spektakl „Sen nocy letniej”. W wyjeździe uczestniczyło 16 osób, w tym dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce, którzy sprawowali opiekę nad uczestnikami wyjazdu. Celem wyjazdu była integracja grupy  i zwiększenie aktywności życiowej uczestników projektu, pokazanie nowych wzorców organizacji spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie uczestników do czerpania wartości z dóbr kulturalnych. Wyjazd przyczynił się do podniesienia kompetencji społecznych i funkcjonowania w środowisku.

1 dniowy wyjazd do Sandomierza

 

W dniu 25 sierpnia2012r  w ramach realizacji zadania 4 ”Działania o charakterze środowiskowym” projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Kamionka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został  zorganizowany 1-dniowy wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny  do Sandomierza dla Beneficjentów Ostatecznych ich rodzin oraz otoczenia. Wszyscy uczestnicy wyjazdu zostali wytypowani przez BO. Wyjazd przyczynił się do wzmocnienia więzi rodzinnych i poprawy relacji, wpłynął na przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez wskazanie sposobów wspólnego spędzania czasu wolnego, poszerzenie wiedzy oraz sprzyjał zintegrowaniu się grupy i nawiązaniu bliższych relacji między sobą.

INFORMACJA POKL

 

Informacja dotycząca zrealizowanych zadań w ramach projektu pt.

„Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kamionka” współfinansowanego

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce informuje, iż w dniu 18 czerwca 2012 roku Beneficjenci Ostateczni rozpoczęli udział w pierwszej formie wsparcia ramach projektu – Treningu kompetencji społecznych, który zakończył się 23 czerwca 2012r. Ponad to wszyscy Uczestnicy projektu odbyli indywidualne konsultacje z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Zajęcia  przeprowadzane były na terenie Gminy Kamionka. Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo  oraz rolnicy. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wsparcie finansowe. Kolejny etap uczestnictwa w projekcie przewiduje wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny do Sandomierza planowany na dzień 25 sierpnia 2012 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego