Get Adobe Flash player

Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce jako realizator zadania informuję, iż Gmina Kamionka przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wojewoda Lubelski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 24 000 zł. Wkład własny Gminy wynosi 0,00 zł.

 

Idea programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w następujących formach opieki wytchnieniowej.

Sposób realizacji:

W roku 2021 wsparciem objętych zostanie łącznie 5 osób – członków rodziny/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których ustalono limit 120 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Forma usługi oraz liczba godzin przeznaczona na poszczególne formy wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny indywidualnych potrzeb wynikających z Kart zgłoszeń wypełnianych przez członków rodziny/ opiekunów.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywać się będzie  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi świadczone będą przez wykwalifikowanych opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Program będzie realizowany od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.


 


 


 

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego