Get Adobe Flash player

PO KL

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce informuje, że od 1 stycznia realizuje piątą edycję projektu pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kamionka”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Kamionka. Do projektu zakwalifikowano 14 beneficjentów ostatecznych, w tym 4 mężczyzn i 10 kobiet.
Projekt zakłada różne formy wsparcia dla jego uczestników: warsztaty kompetencji społecznych - poradnictwo psychologiczne, zawodowe, specjalistyczne szkolenia zawodowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych.

Udział w projekcie wezmą osoby, które spełniają łącznie dane kryteria:

·        osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

·        osoby bezrobotne,

·        zamieszkałe na terenie Gminy Kamionka.

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna 14 bezrobotnych mieszkańców z Gminy Kamionka zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami   a także podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy. 

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego